آخرین اخبار

دکتر حب نقی رئیس دانشگاه ارومیه طی حکمی و با پیشنهاد رئیس دانشکده علوم پایه و شیمی ٬ دکتر وحید نجاتی را به سمت سرپرست معاونت پژوهشی دانشکده علوم پایه و شیمی منصوب کرد. 

دکتر وحید نجاتی دانشیار گروه زیست شناسی دانشگاه ارومیه است.

در قسمتی از این حکم آمده است: 

«اشراف و تسلط بر قوانین پژوهشی، همکاری و تعامل سازنده با معاونت محترم پژوهشی دانشگاه، ارایه پیشنهاد و راهکارهای های عملی و بدیع جهت بهبود و توانمند سازی پژوهش نافع، فراهم آوردن زمینه مطلوب برای انجام فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی و دانشجویان، تقویت پیوندهای دانشکده با بخش صنعت و جامعه  و هماهنگی با سایر بخش های مدیریتی دانشکده و دانشگاه از جمله انتظارات موجود از آن برادر محترم می­باشد.»

همچنین دکتر حب نقی طی نامه ای جداگانه از زحمات دکتر جامعی معاون سابق پژوهشی این دانشکده تقدیر و تشکر کرد.