آخرین اخبار

اطلاعیه در مورد اجاره بهای خوابگاه ها

در پی شیوع جهانی ویروس کرونا ،براساس تصمیم گیری های انجام گرفته در سطح کشورو وزارت ،به علت تغییر در نحوه ی آموزش دانشجویان، تمامی دانشگاه ها نسبت به تعطیلی خوابگاه های خود اقدام نموده، لیکن به علت واریز اجاره بهای تعیین شده از سوی دانشجویان به حساب مربوطه صندوق رفاه دانشجویان،  محاسبه میزان اجاره بها و دریافت آن از دانشجویان خوابگاهی برحسب تعداد روز های اسکان دانشجو در خوابگاه خواهد بود.

بدیهی است قبل از اعلام رسمی تعطیلی دانشگاه ها و خوابگاه ها از سوی معاونت آموزشی واداره امور خوابگاه ها ،روزهای تعطیل که بین روزهای کاری قرار داشتند شامل پنج شنبه و جمعه و احیانا" تعطیلی روزهای مذهبی و ملی در محاسبه منظور می گردد.

معاونت دانشجویی دانشگاه ارومیه