آخرین اخبار

مركز مشاوره دانشگاه ارومیه جهت انجام مشاوره تلفنی دانشحويان و همكاران در خصرص موارد مربوط به كرونا و ديگر موارد فعال مي باشد.

 روزهای. یکشنبه و سه شنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۲

 مرکز مشاوره  معاونت دانشجویی  دانشگاه ارومیه :  04432759346