آخرین اخبار

به اطلاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی می رساند

که دسترسی به نرم افزار 

ithenticate

( بررسی مشابهت یابی مقالات)

بصورت رایگان از طریق آدرس ایمیل دانشگاهی مهیا شده است

که از طریق اتصال به

( VPN)

قابل استفاده می باشد