آخرین اخبار

جهت دریافت راهنمای کامل نحوه برگزاری جلسه دفاع با استفاده از سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه ارومیه می توانید فایلهای ذیل را دانلود کنید.

 

آموزش برگزاری جلسه دفاع و اضافه کردن استاد خارجی و داور به جلسه دفاع ویژه اساتید راهنما

آموزش شرکت در جلسه دفاع ویژه اساتید داور و خارجی

آموزش شرکت در جلسه دفاع ویژه دانشجویان