آخرین اخبار

دکتر رحیم حب نقی رئیس دانشگاه ارومیه طی حکمی مرتضی زرندی را به عنوان مدیر امور دانشجویی دانشگاه ارومیه منصوب کرد.

مرتضی زرندی پیش از این مدیر مرکز رشد و فناوری اطلاعات دانشگاه ارومیه بود. 

در قمستی از این حکم امده است :

«خدمت مستقیم به دانشجویان و فرزندان عزیزم از توفیقات بزرگی است که اکنون نصیب جنابعالی می گردد. از جنابعالی انتظار دارد که زیر نظر برادر محجوب و صبورمان جناب آقای دکتر نظریانی به انجام این خدمت همت گمارید و  رجاء واثق دارد که همکاری شما با آن مجموعه به شکوفایی بیش از پیش آن حوزه خواهد انجامید. مطمئن هستم که جنابعالی با درک شرایط فعلی دانشجویی  و برنامه ریزی متناسب خواهید توانست با افتخار این قافله را به سر منزل مقصود برسانید»

همچنین دکتر حب نقی طی نامه ای جداگانه از زحمات چندین ساله خانم فاطمه قمی مدیر سابق امور دانشجویی دانشگاه نیز تجلیل کرد . 

در قسمتی از این نامه آمده است :

«سرکار عالی در مدتهای مدید و در کسوتهای گوناگون با روش و منش حرفه ای همواره کمک حال مدیریت دانشگاه بودید و با صرف وقت  شبانه روزی و تلاش مضاعف مثال زدنی توانستید خدمات ماندگاری را بنام خود ثبت و ضبظ نمایید»

مرتضی زرندی مدیر جدید امور دانشجویی دانشگاه ارومیه