آخرین اخبار

آگهی مناقصه سرویس،  تعمیر و نگهداری تاسیسات الکترونیکی پردیس نازلوی دانشگاه ارومیه