آخرین اخبار

در ایام شیوع  ویروس کرونا و بعد از بازگشت دانشجویان خارجی دانشگاه ارومیه به کشورهای خود تعدادی از این دانشجویان با توجه به بسته بودن مرزها و لغو پروازها در ارومیه مانده و آموزش مجازی خود را از همین جا دنبال کردند.

این دانشجویان در نشست صمیمی با رئیس و معاونین دانشگاه ارومیه ضمن تشکر از میزبانی بسیار عالی دانشگاه ارومیه از آنها بالاخص همکاران اداره روابط بین الملل و اداره سرپرستی دانشجویان خارجی دانشگاه، مسائل خود را با ایشان در میان گذاشتند .

  دانشجویان در این دیدار تاکید داشتند که دانشگاه ارومیه را مانند خانه خود می دانند و در اینجا احساس غریبه گی نمی کنند.

در میان این دانشجویان دو زوج دانشجویی نیز وجود دارد که در این ایام در ارومیه مانده اند.