آخرین اخبار

دکتر حب نقی رئیس دانشگاه ارومیه در دیدار با نماینده دانشجویان دکتری دانشگاه ارومیه گفت: از ابتدای شیوع ویروس کرونا سلامت دانشجویان برای ما با اهمیت بوده و تمام تصمیم گیری مبنی بر همین اصل گرفته شد.

دکتر حب نقی ادامه داد: آزمون جامع دکتری نیز اهمیت زیادی در روند فعالیت های آموزشی دارد به همین دلیل و با توجه به شیوع ویروس کرونا و برای جلوگیری از هر گونه تجمع ، این آزمون در طول روزهای متعدد برای  گروه های مختلف آموزشی و بدون مصاحبه شفاهی و با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی برگزار خواهد شد تا هم خطر شیوع بیماری به صفر برسد و هم آزمون جامع دکتری برگزار شود.

در ادامه این جلسه که معاونین دانشگاه ارومیه نیز حضور داشتند، سایر مسائل دانشجویان دکتری مورد بررسی قرار گرفت.