آخرین اخبار

21 تیرماه سالروز سرکوب خونین قیام مردم علیه کشف حجاب در مسجدگوهرشاد و روز عفاف و حجاب گرامیباد. 

 روابط عمومی دانشگاه ارومیه