آخرین اخبار

آگهی شرکت در تجدید مناقصه سرویس ،‌تعمیر، ‌نگهداری و راهبری کلیه تاسیسات مکانیکی الکترونیکی پردیس نازلوی دانشگاه ارومیه