آخرین اخبار

جهت دریافت فرآیند درخواست مهمانی در ترم تابستان به سایر دانشگاهها به آدرس ذیل مراجعه نمایید.

 

http://amuzeshi.urmia.ac.ir/Acceptance-and-registration/workflow/1255

توجه: دروسی که در دانشگاه ارومیه در ترم تابستان ارایه می شوند، به صورت مهمان به سایر دانشگاهها ارایه نمی شود. (لیست دروس ارایه شده در ترم تابستان 99 در دانشگاه ارومیه از آدرس ذیل قابل مشاهده می باشد.)

http://amuzeshi.urmia.ac.ir/Summer-term