آخرین اخبار

محور های کنفرانس  

·         نقش مهندسی ارزش و مدیریت هزینه در مدیریت پروژه‌های عمرانی

·         نقش عوامل انسانی در مهندسی ارزش و مدیریت هزینه

·         کاربرد  مهندسی ارزش و مدیریت هزینه در افزایش بهره‌وری و کیفیت

·         کاربرد مهندسی ارزش و مدیریت هزینه در استراتژی‌های بورس، بانک و بیمه

·         جایگاه مهندسی ارزش و مدیریت هزینه در مدیریت بحران

·         نقش مهندسی ارزش و مدیریت هزینه در مدیریت انرژی و محیط زیست

·         جایگاه مهندسی ارزش در استراتژی‌های آتی مدیریت و برنامه‌ریزی کشور