آخرین اخبار

اطلاعیه تکمیلی در خصوص فایل های ضبط شده کلاس مجازی :
بدینوسیله باستحضار اساتید محترم و دانشجویان گرامی می رساند با توجه به تداوم نیمسال دوم سالتحصیلی 98-99 تا تاریخ 99/5/15 و بنا به درخواست کاربران سامانه یادگیری الکترونیکی جهت عدم حذف فایل های ضبط شده کلاس های مجازی تا پایان امتحانات ترم جاری در تاریخ ذکر شده فوق، فایل های ضبط شده کلاس مجازی تا تاریخ 99/5/15 در سامانه یادگیری الکترونیکی موجود و قابل دسترسی خواهند بود و در مورخ 99/5/16 تمامی فایل های ضبط شده کلاس های مجازی تا تاریخ 99/5/15 از سامانه حذف خواهند شد.
لذا از اساتید محترم تقاضا میگردد درصورت نیاز به فایل ضبط شده کلاس مجازی، تا تاریخ 99/5/15 نسبت به دانلود آن ها اقدام نمایند.
مجدداً یادآور می شود در صورت عدم اقدام تا تاریخ مذکور فایل ضبط شده کلاس های مجازی طبق اطلاعیه فوق در تاریخ ذکر شده حذف خواهند شد.