آخرین اخبار

جوابیه دانشگاه ارومیه در خصوص نیروهای کارگری دانشگاه

به آگاهی همکاران دانشگاهی و دانشجویان عزیز و عموم می رساند که دانشگاه ارومیه هیچ نیروی پیمانی و قراردادی خود را در هیچ سطحی اخراج یا تعدیل نکرده است. آنچه در برخی سایتها و رسانه ها بعنوان اخراج نیروی کارگری دانشگاه (!) مطرح شده است صحیح نمی باشد.

قابل ذکر است که همه ساله دانشگاه در ابتدای نیمسال تحصیلی جدید با شرکت های خدماتی قرارداد ۱۰ ماهه یا ۱۱ ماهه منعقد می کند. این قراردادها در انتهای تیر ماه هر سال پایان می یابد.

بر اساس مقررات، این قرارداد ها با شرکت خدماتی بسته شده و دانشگاه حق ندارد مستقیما با کارگران قراردادی منعقد نماید.

بدیهی است که امسال نیز مطابق روال همه ساله با شروع سال تحصیلی، با توجه به میزان حضور دانشجو و نیاز دانشگاه مجددا قرارداد های یاد شده با شرکت‌های خدماتی منعقد خواهد شد.

معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی دانشگاه ارومیه