آخرین اخبار

دانشجویان محترم خواهشمند است در خصوص درخواست معرفی به استاد در ترم تابستان983 به موارد ذیل دقت نمایند.

براي درخواست قوانين و شرايط زير بايستي رعايت گردد:

1- درخواست یک درس بدون سقف واحد

2- درخواست دو درس بدون سقف واحد

3- درخواست سه درس تا سقف 6 واحد

4- دروس عملی به صورت معرفی به استاد ارایه نمی شود.

فایل راهنمای درخواست معرفی به استاد

فایل انجام فرآیند درخواست