آخرین اخبار

بنیاد ملی نخبگان در راستای ایجاد فضای پرنشاط علمی و پژوهشی در بین دانشجویان، آشنا نمودن دانشجویان مستعد با نیازها و مسائل جامعه و صنعت و همچنین ترغیب و توامندسازی دانشجویان مستعد طبق شیوه نامه طرح شهید بابایی از رویدادهای رقابتی مسئله محور حمایت به عمل می آورد. 

موسسه هدایت تخصصی رضوان شریف به عنوان یکی از کارگزاران رسمی بنیاد ملی نخبگان در برگزاری رویدادهای مسئله محور،‌ با همکاری پژوهشکده شهید رضایی دانشگاه صنعتی شریف در نظر دارد سومین دوره ره نشان را با هدف شناسایی دانشجویان مستعد، توامندسازی حول مسائل صنعتی، تیم سازی و اتصال این دانشجویان به مجموعه های فناور و صنعتی برگزار نماید. 

در این دوره شرکت های فناور صنعتی با تعریف پروژه  و راهبری تیم ها زمینه جذب دانشجویان و فارغ التحصیلان مستعد را تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان فراهم می سازند. 

دانشجویان علاقه مند و با انگیزه در صورت تمایل جهت هماهنگی با نمایند رسمی مجموعه هدایت تخصصی رضوان شریف (آقای مهندس محبی با شماره تماس 09391170398) تماس حاصل نمایند.

بنیاد ملی نخبگان