آخرین اخبار

براساس گزارش معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ارومیه ، امسال 246 نفر از اعضای هیات علمی مشمول دریافت گرانت پژوهشی شدند.

مبلغ اختصاص یافته به این منظور در سامانه پژوهانه اساتید بارگذاری شده است و در مجموع در مقایسه با سال گذشته افزایش حدود 44 درصدی را شامل می شود.