آخرین اخبار

دکتر محمد رضا رضوان طلب رئیس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری طی نامه ای از دکتر حب نقی رئیس هیات اجرای جذب اعضای هیات علمی و رئیس دانشگاه ارومیه و  دکتر حسنی دبیر هیات اجرایی جذب این دانشگاه تشکر و قدردانی کرد . 

در این نامه آمده است که پیرو بازدید صورت گرفته از دبیرخانه هیات جذب دانشگاه ارومیه در بهمن ماه سال گذشته توسط کارشناسان مرکز هیات جذب وزارت علوم و همچنین دقت و سرعت بیشتر دبیرخانه هیات جذب این دانشگاه در برگزاری منظم جلسات هیات اجرایی و رسیدگی به درخواست متقاضیان این تقدیر صورت گرفته است .