آخرین اخبار

با حضور رییس ، معاونین، ‌اعضای شورای صنفی اساتید و کارکنان و کارشناس دفتر حقوقی دانشگاه ارومیه وهمچنین کارشناس دادگستری در زمینه بیمه ، جلسه هم فکری در مورد مسایل بیمه تکمیلی اساتید و کارکنان دانشگاه ارومیه برگزار شد . 

در این جلسه اعضا بعد از بررسی پیشنهادات مختلف نهایتا به تصمیمات مشترکی رسیدند.