آخرین اخبار

با همه گیری ویروس کرونا در جهان و کشور، فعالیتهای آموزشی معمول تمام دانشگاهها مختل شده و بخش غالب آموزش در کلیه واحدهای آموزشی به بستر آموزش الکترونیک و مجازی منتقل گردید.

انتظار میرود که حداقل در سال تحصیلی آینده نیز فعالیتهای آموزشی به شکل مجازی و الکترونیک ادامه خواهد یافت.

از این رو، بنا بر لزوم اتخاذ تدابیر آموزشی مناسب در دوره زمانی مقابله و مهار مخاطرات فراگیری ویروس کرونا در کشور با حفظ اصول طرح فاصله گذاری اجتماعی، دستورالعمل زیر با هدف همگام سازی اقدامات و پیگیری فعالیتهای آموزشی و ارتقای کیفیت تدریس و ارزیابی الکترونیکی در دانشگاه ارومیه تدوین شده است و از نیمسال اول 1400-1399 لازم الاجزا است.

دانلود فایل دستورالعمل