آخرین اخبار

متاسفانه با خبر شدیم دانشجوی عزیز , «فاطمه ساعدی» دانشجوی رشته تاریخ دانشگاه ارومیه دارفانی را وداع گفتند. 

مرحومه از دانشجویان فعال انجمن علمی تاریخ دانشگاه بود که در پروژه تاریخ شفاهی دانشگاه نیز مشارکت داشت . 

از خداوند  متعال برای ایشان طلب مغفرت کرده و  برای خانواده و دوستان بزرگوارش صبر جمیل مسالت می نماییم . 

 روابط عمومی دانشگاه ارومیه