آخرین اخبار

در جهت لزوم اجرای طرح پایش و غربالگری سلامت روان همه دانشجویان شاغل به تحصیل در نیمسال تحصیلی جاری (( از طریق سامانه سجاد )) به منظور تکمیل کارنامه سلامت روان در بازه زمانی 15 شهریور لغایت 15 آبان ماه به لینک سامانه کارنامه سلامت روان دانشجویان مراجعه نموده و فرم مربوطه را تکمیل نمایند. 

http:// portal.saorg.ir/mentalhealth