آخرین اخبار

سخنرانی دکتر علیرضا مظفری استاد دانشگاه ارومیه و حافظ شناس برجسته به مناسبت 20 مهرماه روز حافظ  با موضوع « سوبژکتیویته در تفکر عرفا و شعر حافظ» 

این سخنرانی در وب سایت شهرکتاب منتشر شده است. 

 در لینک زیر می توانید این سخنرانی را مشاهده نمایید.

  http://www.bookcity.org/detail/22646/multimedia/video