آخرین اخبار

از اعضای محترم هیات های علمی دانشگاه ها ومراکز پژوهشی استان  دعوت بعمل می آید در صورت تمایل نسبت به تهیه وارائه پروپوزال طرح پژوهشی ذیل مطابق کار برگ اقدام وتا تاریخ 99/8/29 به واحد آموزش وپژوهش اداره کل ثبت احوال استان آذربایجان غربی تحویل فرمایند.

 عنوان طرح : آینده پژوهی در جمعیت استان با سند توسعه ملی وآمایش سرزمینی 

 پوستر فراخوان 

RFP فرم