آخرین اخبار

به اطلاع دانشجویان جدید الورود تمامی مقاطع می رساند جهت ورود به سیستم آموزشی و سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه به روشی که در لینک ذیل در سایت معاونت آموزشی دانشگاه ارائه شده است، عمل کنید:

 http://amuzeshi.urmia.ac.ir/node/1347

مهم