آخرین اخبار

همایش علوم ورزشی به صورت مجازی توسط پژوهشکده علوم ورزشی صبح روز سه شنبه 20 آبان برگزار شد که دانشکده علوم ورزشی دانشگاه ارومیه میزبان بخش صنعت ورزش این وبینار بود.