آخرین اخبار

اطلاعیه عدم  استقبال و به حد نصاب نرسیدن داوطلبان شورای صنفی دانشجویان

با توجه به برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه ارومیه و درج اطلاعیه ثبت نام دانشجویان در دو دوره (آبان ماه) و عدم استقبال دانشجویان و به حد نصاب نرسیدن تعداد داوطلبان، انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه به اردیبهشت ماه سال 1400 موکول شد.

معاونت دانشجویی دانشگاه ارومیه