آخرین اخبار

انجمن علمی دانشجویی زمین شناسی با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه با افتخار منتشر میکند.

دریافت شماره ی دوم نشریه ی علمی دانش زمین

در این شماره میخوانید :
سنگی که میتوان کبابش کرد
ژئوتوریسم ایده ای برای جهان امروز
بررسی علل خشکی دریاچه ارومیه و ارائه ی راهکارهای مهم و اساسی در این زمینه
۵۰ واژه ی مهم و کاربردی زمین شناسی که هر زمین شناسی باید بداند
معرفی رشته و گرایش زمین شناسی ویژه ی ورودی های ۹۹
دو چالش سخت و هوشی برای زمین شناسان !

 صاحب امتیاز : انجمن علمی دانشجویی زمین شناسی دانشگاه ارومیه
 مدیر مسئول : فائزه پوربابائی
 سردبیر و ویراستار : سیروان چاوشینی
 طراح جلد و صفحه آرایی : عمران پیرزاده
 اعضای هیئت تحریریه : سیروان چاوشینی ، وحید غضنفری ، سمانه همتی ، فائزه شیری ، سمانه شمسی ، یاسین مصطفایی ، حمیده اسکندری ، ریحانه صبح رخشان