آخرین اخبار

هم اندیشی پژوهشی و فناوری روز سه شنبه مورخ 26/9/92 در سال شهید یعقوبی دانشگاه ارومیه برگزار گردید همچنین در این جلسه از پژوهشگران برتر دانشگاه ارومیه نیزطی اهدای جوایزی تقدیربعمل آمد.

 اسامی پژوهشگران برتر دانشگاه ارومیه در سال 1392

1 ادبیات: دکتر فاطمه مدرسی

2 تربیت بدنی: دکتر بختیارترتیبیان

3 اقتصاد و مدیریت: دکتر حسن حیدری

4 کشاورزی: دکتر رضا درویش زاده

5 کشاورزی: دکتر علیرضا پیرزاد

6 دامپزشکی: دکتر حسن ملکی نژاد

7 منابع طبیعی: دکتر جواد معتمدی

8 علوم: دکتر هادی گودرزی

9 علوم: دکتر خلیل فرهادی

10 فنی و مهندسی: دکتر ماهرخ غنی شایسته