آخرین اخبار

سازمان منطقه آزاد ماکو در راستای نیل به اهداف توسعه منطقه ای و به منظور بهره گیری از توان و ظرفیت بالقوه ی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور، در نظر دارد نسبت به حمایت مالی از پایان نامه های دانشجویی و طرح های پژوهشی با محوریت موضوعات پژوهشی پیشنهادی این سازمان به شرح ذیل این اطلاعیه اقدام نماید. 

شرایط مدر نظر این فراخوان مطابق شیوه نامه حمایت از پایان نامه ها و طرح های پژوهشی در ذیل این اطلاعیه موجود است .

برای ارسال طرح های پژوهشی و یا پایان نامه به سایت اینترنتی سازمان منطقه آزاد ماکو به آدرس www.makufz.org مراجعه نمایید.

فایل موضوعات پیشنهادی

فایل شیوه نامه