آخرین اخبار

دکتر منصورفر معاون برنامه، بودجه و مالی و دکتر حیدری سرپرست معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی به همراه مهندس یزدان مهر مدیر دفتر طرح های عمرانی دانشگاه ارومیه از دانشکده ادبیات و علوم انسانی  به جهت بررسی باز طراحی فضای فیزیکی این دانشکده و امکان سنجی انجام تعمیرات اساسی در آن بازدید نمودند. 

بعد از بازدید در جلسه مشترک ایشان با دکتر کبیری رییس دانشکده ادبیات و علوم انسانی مقرر گردید باتوجه به فرصت مناسب بدلیل شرایط کرونایی و عدم حضور دانشجویان بعد از آماده کردن طرح و نقشه  باز طراحی شده و تامین اعتبارات لازم سریعا  تعمیرات اساسی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی آغاز گردد.