آخرین اخبار

دکتر حب نقی رییس دانشگاه ارومیه طی حکمی،‌ دکتر اکبر عبدی سرای عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه را به سمت  " سرپرستی حوزه مدیریت پشتیبانی دانشگاه " منصوب نمود. 

دکتر عبدی سرپرست جدید پشتیبانی دانشگاه ارومیه

در قسمتی از این حکم آمده است :

امیدوارم با بهره مندی از تجارب تمامی همکاران محترم آن حوزه و ضمن رعایت منشور اخلاقی دانشگاه و قوانین و مقررات موضوعه و در نظر گرفتن صرفه و صلاح دانشگاه

راهبری و نظارت بر عملکرد ادارات زیر مجموعه : اداره تاسیسات و نگهداری، اداره توسعه ، تولید ، فضای سبز و مزارع، اداره امور عمومی و نقلیه، انبار مرکزی، و شرکت های خدماتی نگهداری تاسیسات ، تنظیف ، فضای سبز و خودروهای استیجاری

را به نحو شایسته و مورد پسند خداوند متعال به انجام رسانید .

همچنین دکتر حب نقی طی نامه ای جداگانه نیز از زحمات مهندس رسول اکبری دیلمقانی مدیر سابق پشتیبانی دانشگاه ارومیه تقدیر و تشکر نمود. 

در قسمتی از این نامه آمده است:

بدینوسیله از مساعی و اهتمامی که در تصدی مدیریت امور پشتیبانی دانشگاه مبذول داشته اید، نهایت تقدیر و تشکر بعمل می آید. جنابعالی از مدیران پر تلاش، خدوم و بی ادعایی هستید که در شرایط گوناگون کمک حال دانشگاه بوده اید. ان شاءلله  بعنوان مدیر امور اداری اکنون بتوانید با فراغ بال بیشتری در جهت ساماندهی حوزه زیر نظر خویش منشا خدمات ماندگار باشید.