آخرین اخبار

مدیریت تربیت بدنی دانشگاه ارومیه در ایام شیوع ویروس کرونا دو وبینار آموزشی برگزار می کند . 

پوسترهای این وبینارهای ورزشی را در زیر مشاهده نمایید.