آخرین اخبار

برنامه جدید حرکت سرویسهای دانشگاه ارومیه (اجرا از 99/9/15  تا اطلاع ثانویه)