آخرین اخبار

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان ساکن خوابگاه های خودگردان و استیجاری دانشگاه ارومیه که در ترم 982 اجاره بهای خوابگاه را از طریق سامانه امور خوابگاهها واریز کرده اند می رساند:

جهت عودت اضافه پرداختی اجاره بهای خوابگاه ترم مذکور، شماره حساب بانک ملی به نام خود دانشجو را در سامانه امور خوابگاه ها در قسمت عملیات دانشجو ارسال پیشنهادات / انتقادات در قالب زیر تا مورخ 99/10/15 ارسال نمایند:

 

عنوان : شماره حساب

نوع : اداری

شرح موضوع : شماره حساب بانک ملی به نام دانشجو

 

حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه ارومیه