آخرین اخبار

شش دانشجوی دانشگاه ارومیه پریسا مجاور دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی ، سعید رضائیان دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی برق قدرت، عارف حبیبی دانشجوی دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی، امیرملک زاده دانشجوی کارشناسی شیمی کاربردی، رقیه واحدی دانشجوی دکترای تخصصی علوم خاک و مهسا عالم دانشجوی دکترای تخصصی ایمنی شناسی دانشگاه موفق به کسب جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی 1399-1400 شدند.

پریسا مجاور و سعید رضاییان سال گذشته نیز موفق به کسب این جایزه شده بودند.

جایزه‌های تحصیلی بنیاد ملی نخبگان هر ساله به منظور پشتیبانی هدفمند دانشجویان صاحب استعداد برتر در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراكز فناوری كشور از جانب این بنیاد به دانشجویان صاحب استعداد برتر تعلق می‌­گیرد که امسال جایزه تحصیلی به این شش دانشجوی دانشگاه ارومیه تعلق گرفته است.

گفتنی است؛ جایزه بنیاد ملی نخبگان شامل تسهیلات متعددی از قبیل »رتبه دانشجویی»، «اعتبار آموزش‌یاری»، «اعتبار پژوهش‌یاری»،«اعتبار فن یاوری»، «اعتبار توان‌مندی آموزشی/كارآفرینی»، «اعتبار ارتباطات علمی»، «اعتبار فرصت مطالعاتی داخلی/ خارجی» و ... است .