آخرین اخبار

اداره کل ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم تحقیقات و فناوری برگزاری می کند:

 

وبینار تجارب و الگوهای بین المللی در توسعه همکاری های دانشگاه با صنعت و جامعه

تاریخ 23 دی ماه ساعت 13 الی 15 

آدرس اتاق: 

Https://vclass.ecourse.sharif.edu/ch/msrt-uir

 

حساب کاربری عمومی: msrt-guest

گذرواژه:  msrt990125