آخرین اخبار

موضوع: شاخصه های کارگزاران تمدن نوین اسلامی بر مبنای وصیت نامه الهی، سیاسی سرادر شهید سلیمانی

زمان: دوشنبه 99/10/29

ساعت: 10 الی 12

آدرس لینک:

https://meet.google.com/bdx-hkyf-bmi