آخرین اخبار

 سروش اکبری، دبیر انجمن علمی دانشجویی جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی دانشگاه ارومیه طی انتخابات برگزار شده از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم بعنوان عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی دامپزشکی کشور انتخاب شد.

در این انتخابات که فقط اعضای شورای مرکزی انجمن های علمی دانشجویی مربوطه با معرفی مدیران فرهنگی دانشگاه ها به وزارت صورت میپذیرد کاندیداهای مربوط به هر رشته و از اعضای شورای مرکزی انجمن مربوطه طی رای گیری که این بار بصورت مجازی محقق شد، انتخاب می شوند.

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ارومیه این انتخاب را به انجمن جراحی، بیهوشی و رادیولوژی دامپزشکی دانشگاه ارومیه و جامعه دانشگاهیان تبریک عرض نموده و امید آن دارد که با حمایت علمی فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی گامهای تاثیرگذاری در راستای ارتقاء علمی دانشگاه ارومیه و به تبع آن کشور برداشته شود.