آخرین اخبار

مرکز مشاوره دانشگاه ارومیه برگزار می کند:

وبینار چگونگی رفتار با کودکان در ایام کرونا ویژه اعضای محترم هیات علمی و کارکنان

زمان: یکشنبه ۱۲ بهمن ساعت 16 الی 18 

مدرس: خانم دکتر شیرین زینالی عضو هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه ارومیه 

لینک ورود به جلسه: 

urmiawebc.viannacloud.ir/Class/85/5506