آخرین اخبار

زمان روز دوشنبه  99/11/27 ساعت 14 برای دانشجویان دکتری دانشکده ادبیات و علوم انسانی تنظیم شده است. در ورود به کارگاه اخلاق پژوهش لازم است دانشجویان محترم حتما نکات زیر را رعایت نمایند:

1)دانشجویان برای ورود لازم است با تایپ نام و نام خانوادگی؛ شماره دانشجویی؛ کدملی؛ شماره تماس وارد شوند.

2) دانشجویان محترم حتما مشخصات خود را با زبان فارسی درج نمایند.

3) لازم است حتما قبل از شروع دوره نرم افزار vc adobe connect  را از وب سایت soft98.ir دانلود کرده و نصب کنند تا در موقع کلاس مشکلی برای اتصال نداشته باشند.

4) دانشجویان محترم لازم است دقت نمایند در موقع تایپ نام و نام خانوادگی خود یا در زمان تایپ پیام درتایپ حرف«ی» از کلیدهای Shift+X استفاده کنند

 لینک این دوره : 

 http://vc.urmia.ac.ir/literature/

 

 

زمان روز سه شنبه 99/11/28  ساعت 14 برای دانشجویان دکتری دانشکده علوم پایه و شیمی تنظیم شده است. در ورود به کارگاه اخلاق پژوهش لازم است دانشجویان محترم حتما نکات زیر را رعایت نمایند:

  1)دانشجویان برای ورود لازم است با تایپ نام و نام خانوادگی؛ شماره دانشجویی؛ کدملی؛ شماره تماس وارد شوند.

2) دانشجویان محترم حتما مشخصات خود را با زبان فارسی درج نمایند.

 3) لازم است حتما قبل از شروع دوره نرم افزار vc adobe connect  را از وب سایت soft98.ir دانلود کرده و نصب کنند تا در موقع کلاس مشکلی برای اتصال نداشته باشند.

  4) دانشجویان محترم لازم است دقت نمایند در موقع تایپ نام و نام خانوادگی خود یا در زمان تایپ پیام درتایپ حرف«ی» از کلیدهای Shift+X استفاده کنند

 لینک این دوره : 

http://vc.urmia.ac.ir/basic-sience/

  

کتابخانه مرکزی دانشگاه ارومیه