آخرین اخبار

مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت دانشگاه ارومیه دو دوره کاربردی آموزشی برگزار می کند: