آخرین اخبار

همایش ملی پنجاه و نهمین سال جایزه بنیاد البرز با هدف تقدیر از دانشمندان، مخترعان و دانشجویان برگزار می شود.
دانشجویان عزیز در گروه های « علوم انسانی » ،« کشاورزي و دامپزشکی » ،« علوم پایه » ،« فنی و مهندسی » و «هنر» ضمن مطالعه دستورالعمل پیوست، در صورت داشتن شرایط مدارک خود را از طریق وات ساپ یا سروش به کارشناس روابط عمومی دانشگاه به شماره 09143451880(باقری) تا تاریخ 18 اسفند ماه  ارسال نمایید .