آخرین اخبار

دکتر حب نقی رییس دانشگاه ارومیه طی حکمی و با توجه به تصویب و ابلاغ اخیر چارت سازمانی دانشگاه و ادغام دو معاونت فرهنگی و دانشجویی در آن و با توجه به مراتب دانش و تعهد و تعامل سازنده و تجربیات ارزنده، دکتر یونس علی علیجو (معاون سابق فرهنگی دانشگاه) را  بعنوان "معاون فرهنگی دانشجویی" دانشگاه ارومیه منصوب نمود. 

در قسمتی از این حکم آمده است: 

«امید است ضمن بهره مندی از تجربیات و مشاوره معاون محترم پیشین، امور جاری آن حوزه را مدیریت نموده و محیطی شاد، توام با معنویت و آسایش و آرامش را برای دانشجویان عزیز فراهم سازید.»

دکتر یونسعلی علیجو معاون فرهنگی  دانشجویی دانشگاه ارومیه