آخرین اخبار

اولین همایش ملی  یافته های پژوهشی علوم دامی

به صورت مجازی:

24 و 25 فروردین 1400

گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه ارومیه

http://animalsciencecongress.ir/fa/