آخرین اخبار

دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور مبلغ جدید حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی مربوط به پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانشجویان کارشناسی ارشد و رساله دکتری مرتبط با مبارزه با عرضه و کاهش تقاضای مواد مخدر سال 1400 را اعلام نمود.

میزان حمایت مالی از پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد یا دوره های عمومی پزشکی تا سقف سی و پنج میلیون ریال و رساله های دکتری یا دوره های تخصصی پزشکی تا سقف هفتاد میلیون ریال، از سال 1400، افزایش یافته است.

بر این اساس و به منظور بهره گیری از ظرفیت پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانشجویان کارشناس ارشد و رساله دکتری در امر مبارزه سخت و نرم افزاری، فایل عناوین 179 اولویت مربوط به پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکتری در سال 1400 رااز لینک زیر دانلود کنید.

عناوین اولویت های پژوهشی اعلامی