آخرین اخبار

به اطلاع كليه اساتيد و دانشجويان تحصيلات تكميلي مي رساند در صورت درخواست مجوز دفاع تا پايان نيمسال جاري، بايد تا تاريخ 20/06/1393 به اداره تحصيلات تكميلي دانشگاه (حوزه معاونت آموزشي) مراجعه نمايند، بديهي است بعد از پايان مهلت مقررمجوز دفاع از طرف اين معاونت صادر نخواهد گرديد.

اداره تحصيلات تكميلي دانشگاه