آخرین اخبار

بدينوسيله به اطلاع متقاضيان وام دانشجويي مي رساند متقاضيان وام دانشجويي بايستي طبق بخشنامه ارسالي از طرف صندوق رفاه دانشجويان، ابتدا فرم هاي مربوطه را از سايت دانشگاه اروميه-معاونت دانشجويي- اداره بورس و وام دريافت نموده و پس از تكميل فرم هاي مربوطه و تنظيم تعهد محضري، به اداره بورس و وام دانشگاه مراجعه نمايند.