آخرین اخبار

سه ويژگى برجسته مؤمن:


مؤمن، مؤمن واقعى نيست، مگر آن كه سه خصلت در اوباشد:سنّتى از پروردگارش و سنّتى از پيامبرش و سنّتى از امامش. امّا سنّت پروردگارش، پوشاندن راز خود است،امّا سنّت پيغمبرش، مدارا و نرم رفتارى با مردم است،امّا سنّت امامش، صبر كردن در زمان تنگدستى و پريشان حالى است.


پاداش نيكى پنهانى و سزاى افشا كننده بدى:


پنهان كننده كار نيك [پاداشش] برابر هفتاد حسنه است، و آشكاركننده كار بد سرافكنده است و پنهان كننده كار بد آمرزيده است.